Kullanıcı Sözleşmesi

1.Taraflar 

1.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Paraşüt Yazılım Teknolojileri A.Ş. (“Şirket veya Paraşüt”) ile www.parasut.com, www.parasutatlas.com , www.atlas-asist.com,www.bizmu.com ve www.parasut.com/e-ticaret   adreslerinde yer alan sitelere (“Site(ler)”), Siteler veya Mobil Uygulamalar üzerinden erişilen bulut tabanlı finans, iş yönetimi  uygulamalarını  (“Uygulama(lar)”) satın alan veyahut deneme üyeliği oluşturan kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.  

2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı 

2.1 İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın satın aldığı veya deneme üyeliği oluşturduğu her bir  Uygulama ve/veya ürün özelinde için geçerli olacaktır.  

2.2 İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Uygulama’dan faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Uygulama’ya yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. 

2.3 Uygulama, Şirket tarafından Kullanıcılar’a sunulan Paraşüt, Paraşüt Atlas, Paraşüt Atlas Asist, Bizmu ve E-ticaret ürünlerini kapsamaktadır. İşbu Sözleşme’de; Uygulama ve Site birlikte Paraşüt platformu (“Platform”) olarak addedilecektir.  

2.4 Platforma ilişkin bilgilendirmeler,kullanım koşulları, kural ve şartlar (hepsi birlikte “Kullanım Koşulları” olarak anılacaktır.) ilgili Platformda yayımlanmakta   olup, Kullanım Koşulları işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı, söz konusu e Kullanım Koşullarına uyacağını, bunların yayımlamasıyla birlikte yürürlüğe gireceğini bildiğini  ve Paraşüt’ün dilediği zaman herhangi bir bilgilendirmede bulunmaksızın tek taraflı olarak söz konusu Kullanım Koşullarını değiştirme hakkının saklı olduğunu, Kullanım Koşullarını takip etmekle yükümlü olduğunu, Kullanım Koşulları’nın işbu Sözleşmede yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturduğunu  kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

3.1 Kullanıcı, Platform’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal Kullanıcı tarafından güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’a erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir. Kullanıcının Platform’da yapacağı tüm değişiklerden Kullanıcı sorumludur 

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Platforma bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile ilgili hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır. 

3.3 Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme ve/veya ek bilgi veya belge talep etme hakkı saklıdır. 

3.4 Kullanıcı tarafından Platforma  erişim, e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup, Platform üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir. 

3.5 Kullanıcı, Platformu yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Platforma ilişkin olarak Site’de ve Uygulama’da öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Platform’u, üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır. 

3.6 Kullanıcı, muhtelif zamanlarda ve dilerse Platformu  kullanması için üçüncü bir kişiyi (“Yetkilendirilmiş Kullanıcı”) yetkilendirebilir ve/veya Yetkilendirilmiş Kullanıcı için hesap oluşturabilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın kim olacağı ve Uygulama kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Platform’u kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Platform’a erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Platform’a erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı arasında Platform’a erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Platform’a veya İçerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın da işbu Sözleşme’nin koşul ve şartlarına eksiksiz uymasını sağlamalıdır. Kullanıcı, kendi profili veya Yetkilendirilmiş Kullanıcının profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Kullanıcı‘nın kendisine ait olacaktır. 

3.7 Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik, Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında İçerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Şirket’in finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Platform’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder. 

3.8 Kullanıcı, Şirket’in veya Platform’un üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Platform’u, Uygulama’nın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Platform’dan faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Platform’un barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Platform’un çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

3.9 Kullanıcı, Platform’u kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere, tamamen Şirket’in kendi takdirine bağlı olarak belirlenebilecek olan  kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Platform içinde belirtilecektir. 

3.10 Kullanıcı, Uygulama’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir. 

Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘‘KVKK”) ve ilgili mevzuata, ‘‘Kişisel Veriler Aydınlatma Metni”ne ve ‘‘Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’’na uygun olarak işleyecek, saklayacak ve kullanacaktır. Şirket, Kullanıcılar’a Platform üzerinden erişilen bulut tabanlı finans, iş yönetimi ve e-ticaret uygulamaları sunmaktadır. Bu kapsamda Kullanıcılar, bu uygulamaların içerisine yükledikleri İçerikler’den bizzat kendileri sorumlu olup; bu yüklenen İçerikler bakımından Şirket KVKK uyarınca Veri İşleyen sıfatını haizdir. Kullanıcının kendi hesabındaki İçerikler’i paylaşmayı talep etmesi halinde Şirket; fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma, ödeme hatırlatma, kargolama, sipariş onaylama, kredi kartı ile online tahsilat gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik’i diğer kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla paylaşma hakkını haizdir. Kullanıcı, kendi hesabındaki İçerikler’i diğer kullanıcılarla paylaşabileceğini, bu paylaşımdan bizzat sorumlu olacağını ve bu paylaşımdan Şirket’in herhangi bir sorumluluğu ve kontrolü bulunmadığını kabul eder.. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin ifası kapsamında kendi müşterilerinin kişisel verilerini Paraşüt ile paylaşırken, KVKK kapsamında kendi müşterilerini aydınlattığını ve gerekmesi halinde kendilerinden açık rıza aldığını kabul ve beyan eder. Paraşüt, Kullanıcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle, uğrayabileceği herhangi bir zararını (avukatlık ücreti de dahil) Kullanıcıdan talep edebilecek olup Kullanıcı Paraşüt’ün uğradığı doğrudan ve dolaylı tüm zararları herhangi bir mahkeme/resmi kurum kararına gerek kalmaksızın ilk talepte nakden karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. 

3.11 Kullanıcı, Paraşüt’ün, ilgili mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcının kendisinde bulunan bilgilerini, ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcıya ve Kullanıcı tarafından Platform üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcının güvenliği, Paraşüt’ün yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Bu bilgiler bir veri tabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilir ve Şirket, Kullanıcının kullanım ve işlem bilgilerini, performans değerlendirmelerini, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarını, yıllık raporları ve benzeri işlemlerdeki verileri gerekli olan süre boyunca sakladıktan sonra söz konusu verileri anonim hale getirmek suretiyle kullanabilecektir. 

3.12 Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek; Platform yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır. 

3.13 Kullanıcı’ya Platform üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda, Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere, Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Platform üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Platform üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Platform’un kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da, Platform üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Platform üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir. 

3.14 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik, Kullanıcı tarafından Platform’un bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi işbu Sözleşme’nin 7. maddesinde belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır. 

3.15 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Platform kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez. 

3.16 Kullanıcı Platform’a girdiği İçerikler’i, Şirketin yasal yükümlülükleri gereği muhafaza etmekle yükümlü olduğu bilgi/belgeler haricinde, Platform üzerinden dilediği zaman silebilecektir. Üyeliği sona ermiş Kullanıcı, madde 7.8 ve 7.9’da belirtilen haller hariç olmak üzere, hesabına erişim sağlayamayacaktır.  

3.17 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme, Platform kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket, Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi derhal ve tazminatsız bir şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır. 

3.18 Kullanıcı, herhangi bir  e-dönüşüm ürünü/hizmeti’ni kullanmak veya herhangi e-Arşiv fatura mükellefi olmamasına rağmen e-Arşiv Fatura düzenlemek amacıyla ilgili alana gireceği GİB Portal / internet vergi dairesi kullanıcı adı ve şifreleri bakımından Paraşüt’ün  bir sorumluluğu olmadığını, bu bilgileri bilerek ve isteyerek girdiğini kabul eder. Kullanıcı dilediği zaman, girmiş olduğu kullanıcı adı ve şifreyi silebilir. 

3.19 Kullanıcı, bu hizmet Sözleşmesinin sağladığı hizmetlerin kullanımına ilişkin Kullanıcı’ya verilen özel ve gizli şifre, kullanıcı adı, kullanıcı kodu ve benzeri erişim bilgilerini başkasına kullandırmayacağını, bu bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alınarak en kısa sürede durumdan Paraşüt’ü  haberdar edeceğini taahhüt eder. Bu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya verilen özel ve gizli şifre, kullanıcı adı, kullanıcı kodu ve benzeri erişim bilgilerinin veya Kullanıcı’nın halihazırda sahip olduğu GİB Portal / internet vergi dairesi şifrelerinin, her ne nam altında olursa olsun başkasına kullandırılması halinde oluşacak zararlardan  Paraşüt   mesuliyet kabul etmez. 

3.20 Kullanıcı, Paraşüt’ün işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetler’i sunarken üçüncü parti yazılım sağlayıcılardan destek alabileceğini, işin bir kısmını veya tamamını üçüncü kişi sağlayıcılara devredebileceğini işbu Sözleşmeyi onaylamakla birlikte bu hususu kabul ettiğini Kabul eder. 

3.21 Kullanıcının, Paraşüt E-ticaret modülünü (“E-Ticaret”) deneme süresi içerisinde veyahut satın alarak kullanması durumunda işbu Sözleşmedekilere ek olarak www.parasut.com adlı web sitesinde yer alan Kullanım Koşullarında yer verilen hükümler uygulanacaktır. E-Ticaret modülü özelinde Kullanım Koşullarında yer verilen hükümler ile Sözleşmede yer alan hükümlerin çelişmesi halinde, Kullanım Koşullarındaki hükümler uygulanacak olup Paraşüt’ün ilgili kullanım koşullarını herhangi bir bilgilendirmede bulunmaksızın tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.  

4. Ödeme Koşulları 

4.1 Kullanıcı Uygulama’dan ancak, Platform içerisinde beyan edilen ücretleri yine Platform içerisinde beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir. 

4.2 Kullanıcı Uygulama’yı, Platform içerisinde belirtilen süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Kullanıcı’nın üyeliği, türü, hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulama’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Platform’un ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Şirket tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.  

4.3 Şirket, Platform içerisinde yer alan herhangi bir hizmeti ücrete tabi kılıp kılmama konusunda söz sahibi olup, ücretsiz sunulan bir hizmeti Kullanıcı’ya önceden haber vermek koşuluyla herhangi bir gerekçe göstermeden ücrete tabi kılma hakkını haizdir. Kullanıcı, ücret ödemesi yapmak istemediği takdirde, ilgili hizmeti kullanmama veya kullanıyorsa ilgili hizmetin kullanımını durdurma hakkına sahip olacaktır.  

4.4 Şirket’in Platform’da yer alan hizmetlerine ilişkin satış fiyatları Şirket web sitesinde mevcuttur. Şirketin satış fiyatlarında dilediğince değişiklik yapma hakkı saklıdır. Değişiklikler Şirket web sitesi üzerinde yayımlanacak olup yayımlanma tarihi itibarıyla derhal uygulanır. 

 

4.5 Paraşüt uygulaması içerisinde Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen banka entegrasyonlarına ilişkin olarak, ilk banka entegrasyonu ücretsiz, iki ve daha üstü sayıda banka ile gerçekleştirilecek banka entegrasyonu ise ücretli olacaktır.  

 

4.6 Kullanıcı tarafından periyot bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece, her periyodun bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir. 

4.7 Kullanıcı Uygulama’dan ön ödemeli bir hizmet aldığı takdirde faturası, ödemeyi takiben üye olurken belirttiği adrese kesilir, elektronik fatura olarak Kullanıcı ile paylaşılır. Kullanıcı, Uygulama’dan sonradan ödemeli bir hizmet aldığı takdirde, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 7 (yedi) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur. 

4.8 Kullanıcı’nın üyeliğine ve ödemesine ilişkin işlemler ile banka entegrasyonuna ilişkin güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı, hesap ve ödeme bilgilerini saklayabileceklerdir. 

5. Fikri Mülkiyet Hakları 

5.1 Platform üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e ve/veya Şirketin yer aldığı şirketler topluluğuna aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Platform’u kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme, Platform’a ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Platform’a ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’e, Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimi, Uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir. 

5.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Platform’u kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Platform’dan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platform’a ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Platform’a veya Platform’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır. 

5.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır. 

6. Sorumluluğun Kısıtlanması 

6.1 Platform kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket, Platform’un kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Platform’a erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

6.2 Platform üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. 

6.3 Kullanıcı, Platform üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder. 

6.4 Kullanıcı, yüklediği içerikler ile Platform’un kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, İçerik, Platform’un kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Şirket’i beri kıldığını kabul eder. 

6.5 Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kâr kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Şirket’in işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır. 

6.6 Kullanıcı, Site ve Uygulamalar aracılığıyla Platform’da yayınladığı İçerik’e yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka ve/veya ahlaka uygunluğundan bizzat sorumludur. Bu bağlamda Kullanıcı, Paraşüt’ün bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu İçerikler sebebiyle Paraşüt’ün uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Paraşüt tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Paraşüt’e karşı sorumlu olduğunu ve Paraşüt’ün talep etmesi halinde uğradığı zararları herhangi bir mahkeme ilamına gerek kalmaksızın ilk talepte karşılayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.7 Paraşüt, Kullanıcı sebebiyle uğramış olduğu zararı herhangi bir ihtara veya mahkeme emrine veya üçüncü kişilerin onayına gerek olmaksızın, uğradığı adli ve/veya idari para cezaları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm doğrudan ve dolaylı zararlarını, üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat borcu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı veya ileride yapacağı tüm ödemeleri ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) Kullanıcıdan talep edebilecektir.  

7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi 

7.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve Taraflar’dan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. 

7.2 Taraflar’dan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine, 14 (on dört) gün önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. 

7.3 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir. 

7.4 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Platform’u kullanamayacaktır. Üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmayacaktır. 

7.5 Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir. 

7.6 Şirket ve bağlı ortaklıklarının tabii olduğu ulusal ve uluslararası mevzuat, resmi ve/veya idari makam kararları, şirket içi prosedürler Şirket’in işbu Sözleşme’de belirtilen hizmetleri vermesine engel teşkil ederse, Şirket önceden bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşmesi’yi feshedebilir, Kullanıcı’nın hizmete/hizmetlere erişimini sonlandırabilir ve/veya hesabını askıya alabilir. Bu madde uyarınca Şirket tarafından Sözleşme’nin feshedilmesi, hizmetlerin erişiminin sonlandırılması, durdurulması ve/veya hesabının askıya alınması halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmayacaktır.  

7.7 Uluslararası düzeyde güvenlik tehditleri, siber saldırı vb durumların vuku bulması halinde ilgili ülkelerden Şirket’in erişim kısıtlanabilir veya engellenebilir. 

7.8 Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin feshedildiği veya üyeliğinin sona erdiği hallerde, yasal nedenlerle engellenmiş olmadıkça, fesih tarihinden itibaren ilk 6 (altı) ay içerisinde 1 kereye mahsus İçerik’e erişim talebinde bulunabilecektir. Kullanıcının İçerik’e erişim talebini belirtilen süre içinde Paraşüt’e iletmesi halinde, Paraşüt tarafından belirlenecek süre kadar ve maksimum 48 (kırk sekiz) saati aşmayacak şekilde, hesabına erişim izni verilebilecektir. 

7.9 Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, 7.8. maddesinde belirtilen 6 (altı) aylık sürenin sona ermesinden sonra iletilen İçerik’e erişim talepleri için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulama kapsamında ve İçerik’in saklamasının maliyeti göz önüne bulundurularak belirlenecek ve Kullanıcı’ya bildirilecektir. 

8. Değişiklikler 

İşbu Sözleşmedeki hükümler ve Kullanım Koşulları Paraşüt tarafından değiştirilebilecek olup Sözleşmenin güncel versiyonuna ilişkin Kullanıcıya elektronik ortamdan ve/veya Platform’dan bilgilendirme yapılacaktır. Güncellemelere ilişkin bilgilendirmeleri takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. İlgili bilgilendirme ile birlikte Sözleşmenin ve kullanım Koşullarının güncel versiyonu yürürlüğe girmiş sayılacaktır 

9. Muhtelif Hükümler 

9.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir. 

9.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır. 

9.3 Kullanıcı ile, kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Platform’da yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutacaktır. E-mail adresini güncel tutmak ve Platform’u bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. 

9.4 İşbu Sözleşme’nin yorumunda ve işbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı ortaya çıkabilecek tüm Türk hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır. 

Top