2024 yılı Damga Vergisi

on muhasebe 414153883

Adını sık duyduğumuz, tutarı yüksek olmasa da bazen beyannamesini atlayıp ödemediğimiz Damga Vergisi nedir? Kimler tarafından, ne kadar ödenir? 2024 Damga Vergisi oran ve tutarları nasıldır?

Damga Vergisi nedir?

Kişilerin birbirleriyle, kurumların birbirleriyle ve kişiler ile kurumların arasında belli hukuki ve resmi işlemler yapılır. İşte bu işlemleri belgeleyen resmi kağıtlardan alınan vergi, Damga Vergisi’dir. Kağıttan kasıt, yazılıp imzalanan, herhangi bir konuyu ispat veya belli etmek için ibraz edilen belgeler ile elektronik imza ile dijital ortamda elektronik veri olarak oluşturulan belgeleri ifade eder. 

  • Damga Vergisi ile devlet, kişilerin imzaladığı sözleşme ve belgelerin, bürokratik evrakların resmiyetini güçlendirmeyi amaçlar. 
  • Damga vergisinin alınabilmesi için kağıdın ibraz edilebilmesi; imzalanabilir ya da imza yerine geçen ibareler ile hüküm içermesi gerekir.

Kimler Damga Vergisi verir?

Damga Vergisi’nin mükellefi, vergiye konu olan resmi kağıdı imzalayanlardır. Eğer evrak bir resmi kurum ile kişi arasındaki işlemlerle alakalıysa Damga Vergisi’nin sorumluluğu da kişiye aittir.

Damga Vergisi ne zaman ödenir?

Damga Vergisi aylıktır. Damga Vergisi Beyannamesi, izleyen ayın 20. günü, vergi olduğunda verilir. İzleyen ayın 26. gününde ise ödenir.

Damga Vergisi nasıl hesaplanır?

İki tip Damga Vergisi bulunur ve ikisi için de damga vergisi hesaplaması farklıdır:

  • Maktu Damga Vergisi: Kağıt üstündeki bedelden bağımsız olarak belirli bir TL karşılığı ödenir. 
  • Nisbi Damga Vergisi: Kağıt üzerindeki bedele her yıl belirlenen tutar tablosundaki oranlar uygulanır. 

2024 yılı Damga Vergisi tutarları

Damga Vergisi 2024 oran ve tutarları nedir?

2024 Damga Vergisi tutarları açıklandı. İlgili kanuna göre her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 17.006.516,30 olmuştur.

2023 yılı vergi beyannameleri:  
Yıllık gelir vergisi beyannameleri (294,90 TL)
Kurumlar vergisi beyannameleri (393,90 TL)
Katma değer vergisi beyannameleri (194,60 TL)
Muhtasar beyannameler (194,60 TL)

Geçmiş yıllarda 2020’de 58,80 TL olan KDV beyannamesine ait damga vergisi tutarı %9,11 oranında artarak 2021’de 64,15 TL oldu. 2020’de 91,70 TL olan geçici vergi beyannamesine ait damga vergisi tutarı ise %9,11 oranında artarak 2021’de 100,05 TL oldu. Son olarak 2020’de 69,70 TL olan muhtasar beyannamesine ait damga vergisi tutarı %9,11 da oranında artarak 2021’de 76,05 TL oldu.

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan oran ve tutarların tablosunu aşağıda görebilirsin:

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar  
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89)
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89)
7. (Ek:6728/28. md.Yürürlülük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar ahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) (Binde 9,48)
8. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri (Binde 0)
9. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler (Binde 9,48)
10. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: a) Taksitle satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Binde 0)
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri (Binde 9,48)
ç) Paket tur sözleşmeleri (Binde 9,48)
d) Abonelik sözleşmeleri (Binde 9,48)
e) Mesafeli satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
 
11. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)
12. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri
(Binde 9,48)
13. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)
14. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri (Binde 0)
15. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri (Binde 0)
16. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri (Binde 0)(î)
17. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (Binde 0)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  
1. Tahkimnameler (294,90 TL)
2. Sulhnameler (294,90 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) 1.658,80 TL
II. Kararlar ve mazbatalar  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:  
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (97,20 TL)
2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  
1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) Emtia senetleri:  
aa) Makbuz senedi (Resepise) (101,20 TL)
ab) Rehin senedi (Varant) (59,70 TL)
ac) İyda senedi (9,30 TL)
ad) Taşıma senedi (2,20 TL)
b) Konşimentolar (59,70 TL)
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:  
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (101,20 TL)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:  
ba) Bilançolar (227,30 TL)
bb) Gelir tabloları (108,50 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri (108,50 TL)
c) Barnameler (9,30 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (44,10 TL)
e) Ordinolar (2,20 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (44,10 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar  
1. Makbuzlar:  
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,80 TL)
b) Vergi beyannameleri:  
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (294,90 TL)
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (393,90 TL)
bc) Katma değer vergisi beyannameleri (194,60 TL)
bd) Muhtasar beyannameler (194,60 TL)
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (194,60 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (393,90 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (144,40 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (144,40 TL)
f) (Değişik: 6728/28. md Yürürlük:9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler. (230,70 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (2,20 TL)

Gelir ve giderlerinizi kolayca takip edip enerjinizi işinizi büyütmeye ayırmak istiyorsanız Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Top