İcra takibi nedir? İcra takibi nasıl yapılır?

on muhasebe 1233000523

İcra takibi başlatmak mı istiyorsun? Sana karşı açılan bir icra takibine itirazın mı var? Bu yazıda icra takibini ve icra takibiyle ilgili süreçleri iş hukuku bağlamında anlattık.

İcra takibi nedir?

İcra takibi alacaklının alacağını tahsil etmek amacıyla devletin cebri icra yetkisini kullanması durumudur. Borçlunun borçtan haberdar edilmesini ve ödeme yapmaya davet edilmesini içeren bir hukuki yoldur. Bu davet icra doyasına resmi olarak kaydedilmek zorundadır. İcra takibi ülke çapında birçok il ve ilçede bulunan icra müdürlükleri aracılığıyla başlatılır ve ilerletilir.

İcra takibi nasıl başlatılır?

İcra takibinin başlatılabilmesi için öncelikle hangi tür icra takibi yapılacağına karar verilmelidir. Sonrasında seçilen icra türüne göre gerekli belgeler hazırlanır ve ilgili mercilere başvurulur. Belgelerle birlikte ödeme emri ve takip talebi de hazırlanmalıdır. Ardından İcra Tevzi Bürosu’na gidilir ve takibi yapılacak alacağın miktarına göre belirlenen harç tutarı ödenir. İcra Tevzi Bürosu‘nun ardından İcra Müdürlüğü’ne gidilir ve ilgili belgeler buraya sunulur. Ardından İcra Müdürlüğü borçluya ödeme emrini iletir. Borçlu bu emre itiraz etmezse veya belirlenmiş süre içinde borcunu ödemezse icra takibi kesinleşmiş olur.

İcra takibini takibi talep eden kişi ile birlikte bir icra avukatı yapabilir. Bu avukatın icra konusunda uzman olması takip sürecini hızlandıracak ve olası hatalardan arındıracaktır.

İcra takibi türleri

  • İlamlı icra takibi: İlam, mahkeme kararı demektir. Bu icra takibi türünde mahkeme kararına dayanılarak takip açılır.
  • İlamsız icra takibi:
    • Genel haciz yolu ile: Bu icra türünde alacaklının elinde çek, senet, poliçe gibi bir belge ya da mahkeme kararı yoktur. Alacaklı eğer varsa, sözleşme, taahhütname gibi evraklarla birlikte ya da tamamen evraksız şekilde İcra Müdürlüğü’ne giderek genel haciz yoluyla takip başlatır.
    • Kambiyo senedine dayanan icra takibi: Burada da genel haciz yolu söz konusudur ancak icra takibi çek, poliçe, bono gibi belgelere dayanılarak başlatılır. Alacaklı ilgili belgeleri İcra Müdürlüğü’ne sunmak zorundadır. Vadesi gelen bir senet söz konusuysa, icra memuru borçluya ödeme emrini tebliğ eder. Borçlu borcunu 10 gün içinde ilgili icra dairesinin hesabına ödemek zorundadır.

İcra takibine itiraz süresi

İcra takibine itiraz edilebilir. İlamsız icra takibine itiraz etmek isteyen bir borçlu, borcun tamamı ya da belli bir kısmı için 7 gün içerisinde hem yazılı hem de sözlü (tutanağa geçirilerek) olarak itirazda bulunabilir. 7 günlük süre, ödeme emri borçluya tebliğ edilince başlar. İtiraz halinde takip durur. Alacaklı itirazı kaldırmak isterse dava açabilir. Dava açma süresi ise 6 aydır. Açılan davada alacaklı talebini ispat etmekle yükümlüdür. Eğer ilamlı icra takibi söz konusuysa borçlu borcun varlığına itiraz edemez. Ancak diğer itirazlarıyla ilgili olarak ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İcra Mahkemesi’ne dava açabilir.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top