Kefalet sözleşmesi nedir?

on muhasebe 1940410141

Kefalet sözleşmesi nedir, ne işe yarar?

Bu yazıda kefalet sözleşmesiyle ilgili sorularını cevapladık.

Kefalet sözleşmesi

Kefalet sözleşmesi, güvence sağlamak amacıyla hazırlanan, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ödememesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiğini gösteren bir sözleşmedir.

Kefalet sözleşmesinin özellikleri

 • Kefalet sözleşmesinin tarafları alacaklı ve kefildir. 
 • Alacaklı ile kefil arasındaki kefalet sözleşmesinde borçlu, yabancıdır. Borçlu ve alacaklı arasındaki hukuki sözleşmeden farklıdır.
 • Sözleşmenin kurulması için borçlunun iznine ya da onayına gerek yoktur.
 • Borç ilişkisi satım, kira, ödünç gibi çeşitli nedenlerle olabileceği gibi haksız bir eylem veya sebepsiz zenginleşmeden de kaynaklanabilir.
 • Kefalet sözleşmesi mevcut ve geçerli bir borç için düzenlenir. Bununla birlikte gelecekte doğacak ya da bir şarta bağlı olan bir borç için, bu borç doğunca ya da şart olgunlaştığında geçerli olacak şekilde de hazırlanabilir. 
 • Kefalet sözleşmesinden doğan borç fer’i niteliktedir. Bu, asıl borcun varlığını zorunlu kılar. Asıl borç söz konusu değilse geçerli bir kefalet sözleşmesi kurulamaz. Asıl borç sona erince kefalet de kendiliğinden biter. Yani kefaletin güvence altına alınması, asıl borcun mukadderatına bağlıdır.
 • Kefalet tali yani ikincildir. Alacaklı, kefile başvurmadan önce borçluya ulaşıp onu borcunu ödemeye zorlar, bunu hukuki yolla takip eder. Sonuç alamazsa kefile başvurur.
 • Kefalet sözleşmesi ivazsız yani karşılıksızdır. (Nadiren karşılıklı olabilir. Poliçe, bono gibi kıymetli evrak niteliğindeki senetler üzerine yazılan kefalet beyanına Ticaret Hukuku aval adını verir.)
 • Yanılma ya da ehliyetsizlik nedeniyle borçlunun sorumlu olmadığı bir borç için kişisel olarak güvence veren kişi, sorumluluk altına girdiğinde sözleşmeyi geçersiz kılacak sorunu biliyorsa, kefaletle ilgili yasa hükümlerine göre sorumlu olur. Bu kural, zamanaşımına uğramış bir borca kefil olan kişi için de uygulanır.

Kefalet sözleşmesinin şekli nasıl olur?

 • Kefalet sözleşmesi, yazılı olmak zorundadır. 
 • Kefilin sorumlu olacağı azamî miktarı ve kefalet tarihini belirtmelidir.
 • Kefilin, miktarı, tarihi ve müteselsil kefil ise bu sıfatla yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmelidir.
 • Sözleşmede sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler, kefalet için öngörülen şekle uyulmadıkça hüküm doğurmaz.

Bir gelir gider takip programı ile gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top