Muhtasar Beyanname kodları nelerdir?

on muhasebe 95538487

Bu yazıda kesintisi kaynakta yapılan Muhtasar Beyannameden ve Muhtasar Beyanname kodlarından bahsedeceğiz.

Muhtasar Beyanname nedir?

Bir gelir vergisi beyanı olan Muhtasar Beyanname, gelir elde eden mükelleften devlete ödemek üzere kesilen tutarın yine devlete beyan edilmesi için kullanılır. Muhtasar Beyanname, kesintisi kaynakta yapılan vergiler için verilir ve beyannameyi veren mükellefin istihdam ettiği işçi sayısına göre aylık veya 3 aylık olarak düzenlenir.

Muhtasar Beyannamenin özellikleri:

 • Kaynakta kesildiği için stopaj usulü vergilendirilen Muhtasar Beyanname‘de vergi borçludan talep edilmez; vergi sorumlusundan talep edilir. Kanuni mükellef çalışandır ancak vergilerini onların adına vergi sorumlusu, yani işveren öder. Dolayısıyla Muhtasar Beyanname’yi de işveren düzenler.
 • Muhtasar Beyanname’de gelir sahibine ulaşmadan vergilendirilir. Daha net açıklamak gerekirse, işçiye veya memura maaş veren bir işveren, henüz maaşı ödemeden önce çalışanın aldığı ücretten kanunen ödemesi gereken gelir ile damga vergisini keser. İlgili yasal süre içinde de bir Muhtasar Beyanname düzenleyip ilgili vergi dairesine ödeme yapar.
  • Örneğin, işveren SGK’lı çalışanının brüt maaşından kestiği gelir vergisini Muhtasar Beyanname düzenleyerek devlete beyan eder ve öder. Vergi mükellefi olan kişilere kiralanan ofislerde ise brüt kira miktarından kesilen vergi kiracı tarafından Muhtasar Beyanname ile beyan edilir. Özetle Muhtasar Beyanname’yi veren mükellef, gelirinden kesinti yapılan mükellef ile devlet arasında aracılık yapmış ve vergi aktarımını sağlamış olur.

Muhtasar Beyanname kodları

Ücret

 • Asgari Ücretli (GVK Md. 94/1) – 011
 • Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler (GVK
 • Md. 94/1) – 012

Serbest Meslek

 • 18. Madde Kapsamına Giren Ödemeler (GVK Md. 94/2-a) – 021
 • Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (GVK Md. 94/2-b) – 022

Yıllara Yaygın İnşaat

 • Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Dolayısıyla Yapılan Hakediş Ödemeleri (GVK Md. 94/3) – 031
 • Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Uğraşan Kurumlara Yapılan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 15/1-a) – 032

Kira

 • 70. Maddede Yazılı Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/5) – 041
 • Kooperatiflere Ait Taşınmazların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler (KVK Md. 15/1-b) – 042

Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları

 • Men. Kıy. Yatırım Fonu ile Ort. Portföy Kazançları (GVK Geç. Md. 67/8) – 052
 • Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Yatırım Fonu veya Ort. Portföy Kazançları (KVK Md. 15/3) – 053
 • Girişim Sermayesi Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3) – 054
 • Gayrimenkul Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3) – 055
 • Konut Finansmanı Fonu ile Varlık Finansmanı Fonu Kazançları (GVK Geç. Md. 67/8) – 056

Kurumların Dağıttıkları Kar Payları

 • Tam Mükellef Kurumlar Tarafından, Tam Mükellef Gerçek Kişilere, Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmayanlara ve Gelir Vergisinden Muaf Olanlara Dağıtılan 75. Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-i) – 061
 • Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Dar Mükellef Gerçek Kişilere ve Gelir Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağıtılan 75. Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-ii) – 062
 • Vergiden Muaf Olan Kurumlara Dağıtılan 75. Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (KVK Md. 15/2) – 065

Yatırım İndirimi

 • Yatırım İndiriminden Yararlanan Kazançlar (GVK Geç. Md. 61) – 071

Her Nevi Tahvil Faizleri

 • Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi
 • ve Kamu Ortaklığı İdaresi ile Özelleştirme İdaresince Çıkarılan
 • Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler (GVK Md. 94/7) – 081
 • Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi
 • ve Kamu Ortaklığı İdaresi ile Özelleştirme İdaresince Çıkarılan
 • Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2) – 082
 • Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi
 • ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerden
 • Sağlanan Gelirler (KVK Md.15/1-c) – 083

Zirai Mahsuller ve Hizmetler

 • Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-i) – 091
 • Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilmeksizin Satın Alınan Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-ii) – 092
 • Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek SatınAlınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-i) (**) – 093
 • Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilmeksizin Satın Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-ii) (***) – 094
 • Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Orman İdaresine veya Orman İdaresine Karşı Taahütte Bulunan Kurumlara Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-c-i) – 095
 • Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Diğer Hizmetler İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-c-ii) – 096

Mevduat Faizleri

 • TL Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizler (GVK Geç. Md. 67/4) – 101
 • Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizler ile Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4) – 102

Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları

 • Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Katılım Bankalarınca Kar ve Zarara
 • Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları (GVK Geç.
 • Md. 67/4) – 111

Repo

 • Repo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4) – 121

Kurumlar Vergisi Kanunun 30. Maddesine Göre Yapılan Ödemeler

BES ve Diğer Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Ödemeler

 • GVK’ nın 75/15. Maddesinin (a) Alt Bendinde Yer Alan Ödemeler (GVK Md. 94/15-a) – 131
 • GVK’ nın 75/15. Maddesinin (b) Alt Bendinde Yer Alan Ödemeler (GVK Md. 94/15-b) – 132
 • GVK’ nın 75/15. Maddesinin (c) Alt Bendinde Yer Alan Ödemeler (GVK Md. 94/15-c) – 133

Diğer Ödemeler

 • Telif ve Patent Hakları Satışı Dolayısıyla Dar Mükellefiyete Tabi Olanlara Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/4) – 141
 • Milli Piyango İdaresince Çıkarılan Biletleri Satanlar İle Diğer Kişilerce Çıkartılan Bu Nitelikteki Biletleri Satanlara Yapılan Komisyon, Prim vb. Ödemeler (GVK Md. 94/10-a) – 142
 • 4077 s. Kanuna Göre Kapı Kapı Dolaşmak Suretiyle Tüketiciye Satanlara Yapılan Komisyon, Prim vb. Ödemeler (GVK Md. 94/10-b) – 143
 • PTT Acenteliği Yapanlara Bu Faaliyetleri Nedeniyle Ödenen Komisyon Bedeli (GVK Md. 94/12) – 144
 • Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94-13/a, c, d) – 145
 • Esnaf Muaflığından Yararlananlara Hurda Mal Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/13-b) – 146
 • Diğerleri – 151

Yıllara Yaygın İnşaat

 • Dar Mükellef Kurumlara Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle İlgili Olarak Yapılan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 30/1-a) – 221

Serbest Meslek

 • Petrol Arama Faaliyetleri İçin Yapılan Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b) – 231
 • Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b) – 232

Gayrımenkul Sermaye İratları

 • Finansal Kiralama Kapsamındaki Gayrimenkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c) – 241
 • Diğer Gayrimenkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c) – 242

Kar Payları Hariç Menkul Sermaye İratları

 • Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresi ile Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2) – 251
 • Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler (KVK  Md. 30/1-ç) – 252
 • Mevduat Faizleri (GVK Geç. Md. 67/4) – 253
 • Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Katılım Bankalarınca Kar ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4) – 254
 • GVK’nun 75/10 uncu Maddesinde Yazılı Menkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-ç) – 256
 • Repo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4) – 257
 • Her Nevi Alacak Faizleri (KVK Md. 30/1-ç
  • 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-a)’ ya Göre Ödenecek Alacak Faizleri ) – 262
  • 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-b)’ ye Göre
   Ödenecek Alacak Faizleri – 263
  • 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-c)’ ye Göre
   Ödenecek Vade Farkları – 264
  • 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5/ç)’
   ye Göre Ödenecek Diğer Alacak Faizleri – 265

Kurumların Dağıttıkları Kar Payları

 • Tam Mükellef Kurumlar Tarafından, Dar Mükellef Kurumlara veya Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağıtılan GVK’nın 75. Maddesinin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (KVK Md. 30/3) – 271
 • Dar Mükellef Kurumlarca Ana Merkeze Aktarılan Tutarlar (KVK Md. 30/6) – 272

Diğer Ödemeler

 • Gayrimaddi Hakların Satışı, Devir ve Temliki Karşılığında Ödenen Bedeller (KVK Md. 30/2) – 281
 • Yetkili Makamların İzni İle Açılan Sergi ve Panayırlarda Yapılan Ticari
 • Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar (KVK Md. 30/5) – 282
 • Bakanlar Kurulunca İlan Edilen Ülkelerde Yerleşik Olanlara Veya Faaliyet Gösterenlere Yapılan Ödemeler (KVK Md. 30/7) – 283
 • Diğerleri – 284

(**) 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri hakkında KHK’nın 18. maddesine göre toptancı hallerinde satılan zirai ürün bedelleri için yapılan ödemeler bu sütuna yazılır.

(***) 552 Sayılı KHK’nın 18. maddesine göre toptancı halleri dışında satılan zirai ürün bedelleri için yapılan ödemeler bu sütuna yazılır.


Gelir ve giderlerinizi kolayca takip edip enerjinizi işinizi büyütmeye ayırmak istiyorsanız Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Top